Regjister

Anketa Tremujore pranë Ndërmarrjeve / ATN

Informacion ne lidhje me regjistrin
Statistikat afatshkurtra paraqesin ecurinë e ekonomisë së vendit në periudha tremujore, nëpërmjet të cilave kuptohet zhvillimi i ciklit të ekonomisë si dhe mund të bëhen parashikime për të ardhmen e afërt. Vrojtimi tremujor ka për qëllim të paraqesë ecurinë e treguesve kryesorë ekonomikë të ndërmarrjeve ekonomike në periudha tremujore.
Informacion ne lidhje me variantin
Anketa Tre-Mujore e Ndermarrjeve është nje vrojtim tremujor me zgjedhje pranë ndërmarrjeve ekonomike. Të dhënat për ATN mund ti gjeni në linkun më poshtë: http://databaza.instat.gov.al/pxweb/sq/DST/?rxid=ac6f788a-9385-410e-9d09-42ae08fce2e2
Krye