Regjister

Census i Popullsisë dhe Banesave / Lista 2 – Personat që jetojnë jashtë vendit

Informacion ne lidhje me regjistrin
Censusi i Popullsisë dhe Banesave është numërimi i plotë i të gjithë individëve, njësive ekonomike familjare dhe banesave në një moment të caktuar. Objektivi kryesor i Censusit të Popullsisë dhe Banesave është të japë një pamje reale dhe të saktë të karakteristikave demografike, ekonomike dhe sociale në vend.
Informacion ne lidhje me variantin
Kjo listë përfshin çdo person që jeton jashtë vendit, por që ka qenë një anëtar i NjEF para se të ikte jashtë vendit dhe që në rast të kundërt do të ishte akoma anëtar i kësaj NjEF.
Krye