Raportet e Cilësisë

Metadatat referenciale ose raportet e cilësisë, përshkruajnë konceptet dhe metodologjitë statistikore të përdorura për mbledhjen dhe gjenerimin e të dhënave. Ato gjithashtu sigurojnë informacion mbi cilësinë e të dhënave. Në këtë mënyrë ato ndihmojnë përdoruesit në interpretimin korrekt të të dhënave.

Aktualisht INSTAT përdor dy formate standarde për dokumentimin e metadatave referenciale: ESMS (Euro SDMX Metadata Structure) dhe ESQRS (ESS Standard Quality Report Structure) të cilat janë standarde që përdoren në Sistemin Evropian Statistikor.

Qëllimi i raporteve në format ESMS është të dokumentojë, metodologjitë, aspekte të cilësisë dhe procese të prodhimit statistikor në përgjithësi, ndërsa raportet në format ESQRS japin informacion më të detajuar për të vlerësuar cilësinë e të dhënave.

Anketa e Buxhetit të Familjeve201620172018
Anketa e Forcave të Punës20172018 2019
Anketa e Kostos së Punës2016
Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve2015201620172018
Anketa e Arsimit të të Rriturve2018
Aksidentet Rrugore2018 2019
Indeksi i Çmimeve të Importit20162017 2018
Indeksi i Çmimeve të Konsumit20162017 2018
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit201620172018
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa)201620172018
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit201620172018
Indeksi Prodhimit në Industri2018
Indeksi i Prodhimit në Ndertim2018
Lejet e Ndërtimit2016201720182019
Indeksi i Shitjeve Neto në Industri2018
Indeksi i Shitjeve Neto në Shërbime2018
Lëvizjet e Shtetasve20182019
Llogaritë Kombëtare2019
Popullsia2017201820192020
Raporti i Energjisë Elektrike2016201720182019
Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve201620172018
Statistikat Afatshkurtra201620172018
Statistikat e Arsimit2018
Statistikat e Bujqësisë2018
Statistikat e Blegtorisë2018
Statistikat e Transportit20182019
Statistikat e Krimeve2017 2018
Tregtia e Jashtme201620172018
Statistikat e Shëndetësisë2018
Tregtia me Pakicë201620172018
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Ndërmarrje2018
Vrojtim i Qumështit dhe Nënprodukteve të tij2018