Raportet e Cilësisë

Metadatat referenciale ose raportet e cilësisë, përshkruajnë konceptet dhe metodologjitë statistikore të përdorura për mbledhjen dhe gjenerimin e të dhënave. Ato gjithashtu sigurojnë informacion mbi cilësinë e të dhënave. Në këtë mënyrë ato ndihmojnë përdoruesit në interpretimin korrekt të të dhënave.

Aktualisht INSTAT përdor dy formate standarde për dokumentimin e metadatave referenciale: ESMS (Euro SDMX Metadata Structure) dhe ESQRS (ESS Standard Quality Report Structure) të cilat janë standarde që përdoren në Sistemin Evropian Statistikor.

Qëllimi i raporteve në format ESMS është të dokumentojë, metodologjitë, aspekte të cilësisë dhe procese të prodhimit statistikor në përgjithësi, ndërsa raportet në format ESQRS japin informacion më të detajuar për të vlerësuar cilësinë e të dhënave.

Anketa e Buxhetit të Familjeve2016201720182019
Anketa e Forcave të Punës20172018 20192020
Anketa e Kostos së Punës2016
Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve20152016201720182019
Anketa e Arsimit të të Rriturve2018
Aksidentet Rrugore2018 20192020
Anketa e Turizmit “Pushime dhe Udhëtime”2019
Forcat e punës (SASH)2019
Indeksi i Çmimeve të Importit20162017 20182019
Indeksi i Çmimeve të Konsumit20162017 20182019
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit2016201720182019
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa)2016201720182019
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit2016201720182019
Indeksi Prodhimit në Industri20182019
Indeksi i Prodhimit në Ndertim20182019
Lejet e Ndërtimit2016201720182019
Indeksi i Shitjeve Neto në Industri20182019
Indeksi i Shitjeve Neto në Shërbime20182019
Lëvizjet e Shtetasve20182019 2020
Llogaritë Kombëtare2019
Mbetjet e Ngurta Urbane2019
Popullsia2017201820192020
Përdorimi i TIK-ut në familje dhe nga individë (isoc_i)2019
Raporti i Energjisë Elektrike2016201720182019
Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve2016201720182019
Statistikat Afatshkurtra2016201720182019
Statistikat e Arsimit20182019
Statistikat e Bujqësisë20182019
Statistikat e Blegtorisë2018 2019
Statistikat e Transportit201820192020
Statistikat e Krimeve2017 20182019
Tregtia e Jashtme20162017201820192020
Statistikat e Kulturës2019
Statistikat e Shëndetësisë20182019
Tregtia me Pakicë2016201720182019
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Ndërmarrje20182019
Vrojtim i Qumështit dhe Nënprodukteve të tij20182019
Anketa e Strukturës së të Ardhurave nga Puna 2018
Anketa e Strukturave Akomoduese2019
Anketa e Inovacionit2019