Aksesi në mikrodata

Nëse ju nevojiten të dhëna mikro nga vrojtimet e INSTAT të cilat përdoren vetëm për qëllime kërkimore-shkencore, ju lutemi kosultohuni me rregulloren për të drejtat e hyrjas në të dhënat mikro në linkun më poshtë:

“E drejta për hyrje në të dhënat mikro”