Census-AL 2011

Çfarë është Censusi?

  

Censusi është një aktivitet që kryhet një herë në 10 vjet. Censusi është një proces numërimi i plotë i të gjithë individëve, Njësive Ekonomike Familjare dhe Banesave, apo të çdo gjëje tjetër që do të regjistrohet. 

 

INSTAT gjatë këtyre 3 viteve të fundit ka kryer 3 regjistrime të mëdha:


- Censusin e Popullsisë dhe Banesave, Tetor 2011.
- Regjistrimin e Përgjithshëm të Njësive Ekonomike Jobujqësore, Nëntor 2010.
- Regjistrimin e Përgjithshëm të Bujqësisë, Tetor 2012.