Llogaritë Kombëtare në Shqipëri - Asistenca teknike e IPA 2007

Në këtë workshop finalizohet asistenca teknike e IPA 2007 për Llogaritë Kombëtare. Llogaritë kombëtare të përpiluara nga INSTAT janë një nga katër tërësitë e të dhënave të mëdha makroekonomike, të cilat janë absolutisht thelbësore për formulimin e politikave ekonomike në vend. Pa të dhëna të shëndosha mbi sektorin real të ekonomisë, sektorin e jashtëm të saj, aspektet financiare të qeverisë dhe informacionin mbi zhvillimet në sektorin financiar askush nuk mund të përcaktojë perspektivat dhe hapat ekonomike të vendit për të arritur objektivat e zhvillimit ekonomik. 

Fotografi nga Aktiviteti


Dokumenta nga Aktiviteti