Konferencë mbi Censusin e Popullsisë dhe Banesave 2011 në Shqipëri

Analiza e të dhënave të Censusit dhe Përdorimi i tyre

21 - 22 Maj 2014

 

PUBLIKIMET 
 

Analiza e të dhënave të Censusit dhe Përdorimi i tyre 
 

INFOGRAFIKË
 

Projektimi i popullsisë 2011 - 2060

Harta e Ndërtesave para dhe pas 1991

Harta e ndryshimit të popullsisë 1989 - 2011 

Piramida e popullsisë sipas grupmoshës 1950 -2011

Fotografi nga Aktiviteti


Dokumenta nga Aktiviteti