INSTAT memorandum bashkëpunimi me Universitetin Epoka

INSTAT ka për qëllim të ofrojë statistika transparente, të paanshme dhe në kohë, të cilat ndihmojnë gjykimin e përdoruesve mbi proceset e zhvillimit e transformimit në fushat ekonomiko-sociale brenda vendit.

Universiteti Epoka është një universitet i cili përpiqet për të përmirësuar dhe për të forcuar arsimin e saj, me kërkime dhe kontribute për objektivat e shoqërisë dhe ka ndërmarrë iniciativa të ndryshme për të plotësuar cilësinë e saj arsimore dhe ka hyrë në ,arrëveshje të ndryshme bashkëpunuese me palë të tjera për të arritur objektivat e lartëpërmendura.

Fotografi nga Aktiviteti