Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Mars 2018

PBB

Tremujori 4 - 2017

Import/Eksport

Mars 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2017

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

25
Pri

Anketa për Kostot e Punës, 2016

INSTAT publikon rezultatet kryesore të Anketës së Kostos së Punës (AKP), duke iu referuar vitit financiar 2016. Anketa është kryer në terren në periudhën Prill-…
23
Pri

Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Mars 2018

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në territorin shqiptar, në muajin Mars 2018, është 607.287. Krahasuar me Mars 2017, ky tregues rezulton me rritj…
23
Pri

Aksidentet Rrugore, Mars 2018

Në muajin Mars 2018 numërohen 123 aksidente rrugore, nga 152 që ishin në Mars 2017, duke u ulur me 19,1 %.
20
Pri

Llogaritë e Flukseve të Materialeve Mjedisore , 2016

Në vitin 2016, lënda e parë e nxjerrë nga burimet e brendshme natyrore, e cila përfaqëson sasinë totale të materialeve që përdoren direkt në ekonomi, është rret…
18
Pri

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Mars 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, në muajin Mars 2018, është 1,4 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 2,5 %, vërehet në g…

Kalendari i publikimeve

26
Pri

Statistikat e Krimeve

T1 - 2018
Instituti i Statistikave
27
Pri

Statistikat e Transportit

Mars 2018
Instituti i Statistikave
27
Pri

Ekonomia dhe Buxheti

Janar 2018
Ministria e Financës
30
Pri

Kursi i këmbimit në fund të periudhës

Prill 2018
Banka e Shqipërisë
30
Pri