Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Janar 2018

PBB

Tremujori 3 - 2017

Import/Eksport

Dhjetor 2017

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2017

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

21
Shk

Aksidentet rrugore, Janar 2018

Në muajin Janar 2018 numërohen 134 aksidente rrugore, nga 119 aksidente të ndodhur në Janar 2017, duke u rritur me 12,6 %.
19
Shk

Tregtia e Jashtme, Janar 2018

Në Janar 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 23 mld lekë, duke u rritur me 23,6 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe  6,4 %, në kr…
16
Shk

Njoftim për Media - Rezultate të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve Ekonomike, 2016

Në vitin 2016, ndërmarrjet që operojnë në aktivitetet e prodhimit të të mirave materiale dhe shërbimeve realizuan 1.882 miliardë lekë shitje neto, duke rezultua…
16
Shk

Rezultate të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve Ekonomike, 2016

Anketa strukturore pranë ndërmarrjeve ka për qëllim të ofrojë informacion mbi strukturën ekonomike, financiare dhe karakteristikat kryesore të ndërmarrjeve të r…
14
Shk

Treguesit Demografikë, T4 - 2017

Numri i lindjeve për tremujorin e katërt 2017, rezulton 7.931, duke shënuar një rënie me 2,3 %, në krahasim me tremujorin e katërt 2016. Gjatë vitit 2017, kanë …

Kalendari i publikimeve

23
Shk

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Janar 2018
Instituti i Statistikave
23
Shk

Lëvizjet e Shtetasve

Janar 2018
Instituti i Statistikave
26
Shk

Statistika të sistemeve të pagesave

T4 - 2017
Banka e Shqipërisë
26
Shk
26
Shk

Statistikat Fiskale të Qeverisë

Janar 2018
Ministria e Financës