Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Tetor 2022

PBB

Tremujori 2 - 2022

Import/Eksport

Tetor 2022

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2022

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

06
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T3 - 2022

Në tremujorin e tretë të vitit 2022, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 124,7 kundrejt vitit 2020. Krahasuar me tremujorin e tretë 2021 Indeksi i Çmimeve të …
06
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Importit, T3 - 2022

Indeksi i Çmimeve të Importit, në tremujorin e tretë të vitit 2022, arriti 111,5 kundrejt vitit 2020. Krahasuar me tremujorin e tretë 2021, indeksi i çmimeve të…
05
Dhj

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T3 - 2022

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e tretë 2022 arriti 109,4 kundrejt tremujorit të katërt 2020 si periudha bazë. Ndryshimi vjetor i Indeksit të Kush…
30
Nën

Statistikat e Transportit, Tetor 2022

Volumi i mallrave të transportuar me ajër është 204,2 ton, duke u rritur me 14,4 %, në krahasim me Tetor 2021.
25
Nën

Lëvizjet e Shtetasve, Tetor 2022

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Tetor 2022, janë 754.385. Ky tregues rezulton me një rritje 25,4 %, krahasuar me Teto…

Kalendari i publikimeve

09
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Nëntor 2022
Instituti i Statistikave
09
Dhj

Tregues të shëndetit financiar

Tetor 2022
Banka e Shqipërisë
12
Dhj

Anketa Tremujore e Forcave të Punës

T3 - 2022
Instituti i Statistikave
12
Dhj

Statistikat e Pagave

T3 - 2022
Instituti i Statistikave
12
Dhj

Statistika mujore të sistemeve të pagesave

Tetor 2022
Banka e Shqipërisë