Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Dhjetor 2020

PBB

Tremujori 3 - 2020

Import/Eksport

Nëntor 2020

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2020

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

12
Jan

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2020

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Dhjetor 2020, arriti 108,2 kundrejt muajit Dhjetor 2015.Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Dhj…
30
Dhj

Karakteristikat e mjeteve rrugore, 2019

Në botimin “Karakteristikat e mjeteve rrugore”, botuar për herë të parë nga INSTAT, jepet informacion mbi numrin e mjeteve rrugore që qarkullojnë në Republikën …
24
Dhj

Produkti i Brendshëm Bruto, T3 - 2020

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B), i ndikuar nga situata e krijuar nga COVID-19, në tremujorin e tretë të vitit 2020 vlerësohet me rënie prej 3,47 %, kundrejt …
24
Dhj

Njoftim për media - Ndërmarrjet e Huaja në Shqipëri 2017-2019

Publikimi “Ndërmarrjet e huaja në Shqipëri”, përmban informacion mbi  treguesit kryesorë të ndërmarrjeve me pronësi të huaj dhe të përbashkët që operojnë në Shq…
24
Dhj

Ndërmarrjet e Huaja në Shqipëri 2017-2019

Ndërmarrjet e Huaja në Shqipëri 2017-2019

Kalendari i publikimeve

18
Jan

Tregtia e Jashtme

Dhjetor 2020
Instituti i Statistikave
20
Jan

Aksidentet Rrugore

Dhjetor 2020
Instituti i Statistikave
20
Jan

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Dhjetor 2020
Instituti i Statistikave
25
Jan

Lëvizjet e Shtetasve

Dhjetor 2020
Instituti i Statistikave
27
Jan

Statistikat e Transportit

Dhjetor 2020
Instituti i Statistikave