Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Nëntor 2018

PBB

Tremujori 2 - 2018

Import/Eksport

Nëntor 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

18
Dhj

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Nëntor 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Nëntor 2018 është 1,4 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 2,6 %, vërehet në g…
18
Dhj

Diaspora e Shqipërisë në Shifra, 2018

Migrimi i shqiptarëve jashtë vendit nuk është një dukuri e re. Ajo është e dokumentuar të paktën që në shekujt e pesëmbëdhjetë dhe të gjashtëmbëdhjetë me largim…
17
Dhj

Tregtia e Jashtme, Nëntor 2018

Në Nëntor 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u rritur me 6,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe ulur me 9,9 %…
14
Dhj

Statistikat Afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T3 - 2018

Treguesit tremujorë mbi prodhuesit e të mirave, të cilat përfshijnë aktivitetet ekonomike: Industri (Industri Nxjerrëse dhe Industri Përpunuese); Energji elektr…
14
Dhj

Statistikat Afatshkurtra - Shërbimet, T3 - 2018

Treguesit tremujorë mbi shërbimet analizojnë aktivitetet ekonomike: Tregti me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motorçikletave; Transport, Magazini…

Kalendari i publikimeve

20
Dhj

Kalendari i Publikimeve të INSTAT

2019
Instituti i Statistikave
21
Dhj

Aksidentet Rrugore

Nëntor 2017
Instituti i Statistikave
24
Dhj

Llogaritë financiare të sektorit financiar

Dhjetor 2017
Banka e Shqipërisë
24
Dhj