Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Tetor 2020

PBB

Tremujori 2 - 2020

Import/Eksport

Tetor 2020

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2020

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

27
Nën

Lejte e ndërtimit, T3 - 2020

Në tremujorin e tretë 2020 janë miratuar gjithsej 262 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 308 leje të miratuara në tremujorin e tretë 2019, duke shënuar një…
27
Nën

Statistikat e Transportit, Tetor 2020

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Tetor 2020 është 399 mijë ton, duke u rritur 10,4 %, krahasuar me Tetor 2019. Në dhjetëmujorin e …
26
Nën

Lëvizjet e Shtetasve, Tetor 2020

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Tetor 2020, janë 481.167. Krahasuar me Tetor 2019, ky tregues rezulton me rënie 44,4 …
25
Nën

Rezultatet paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, 2019

Në vitin 2019, ndërmarrjet që operojnë në aktivitetet e prodhimit të të mirave dhe shërbimeve realizuan 2.261 miliardë lekë shitje neto, duke shënuar një rritje…
24
Nën

Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori III - 2020

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2020, energjia elektrike në dispozicion u ul me 2,5 % krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2019. Prodhimi neto vendas i …

Kalendari i publikimeve

02
Dhj

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim

T3 - 2020
Instituti i Statistikave
03
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit

T3 - 2020
Instituti i Statistikave
04
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Importit

T3 - 2020
Instituti i Statistikave
09
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Nëntor
Instituti i Statistikave
10
Dhj