Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Maj 2018

PBB

Tremujori 4 - 2017

Import/Eksport

Maj 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

19
Qer

Tregtia me Pakicë, T1 - 2018

Në tremujorin e parë 2018, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë është rritur 1,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017. Krahasuar me …
19
Qer

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Maj 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Maj 2018 është 1,8 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,5 %, vërehet në grup…
18
Qer

Prodhimi i Brendshëm Bruto sipas Rajoneve Statistikore në Shqipëri, 2016

Në vitin 2016, sipas rajoneve statistikore në nivel 1 (Republika e Shqipërisë), PBB me çmime korente u vlerësua 1.475.251 milionë Lekë, duke shënuar një rritje …
18
Qer

Tregtia e Jashtme, Maj 2018

Në Maj 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 30 mld lekë, duke u rritur me 24,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 12,7 %, në k…
11
Qer

Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T1 - 2018

Në tremujorin e parë 2018, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 59,2 %. Gjatë këtij tremujori, në terma vjetorë punësimi shfaq tendencë në rritje…

Kalendari i publikimeve

21
Qer

Aksidentet Rrugore

Maj 2018
Instituti i Statistikave
25
Qer

Statistikat Fiskale të Qeverisë

Maj 2018
Ministria e Financës
26
Qer

Lëvizjet e Shtetasve

Maj 2017
Instituti i Statistikave