Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Nëntor 2019

PBB

Tremujori 2 - 2019

Import/Eksport

Tetor 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

13
Dhj

Statistikat Afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T3 - 2019

Treguesit tremujorë mbi prodhuesit e të mirave, të cilët përfshijnë aktivitetet ekonomike: Industri (Industri Nxjerrëse dhe Industri Përpunuese); Energji elektr…
13
Dhj

Statistikat Afatshkurtra - Shërbimet, T3 - 2019

Treguesit tremujorë mbi shërbimet, përfshijnë aktivitetet ekonomike: Tregti me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motorçikletave; Transport, Magazin…
12
Dhj

Tregtia me Pakicë, T3 - 2019

Në tremujorin e tretë 2019, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë shënoi 124,4 duke u rritur 3,9 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018…
11
Dhj

Statistikat e Pagave, T3 - 2019

Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë, gjatë tremujorit të tretë 2019, është 51.870 lekë, duke u rritur me 3,7 %, krahasuar me të njëjtin tremu…
10
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Nëntor 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Nëntor 2019, arriti 106,2 kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Kalendari i publikimeve

16
Dhj

Regjistrimet në Arsimin Parauniversitar

2019 - 2020
Instituti i Statistikave
17
Dhj

Anketa Tremujore e Forcave të Punës

T3 - 2019
Instituti i Statistikave
17
Dhj

Tregtia e Jashtme

Nëntor 2019
Instituti i Statistikave