Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Gusht 2022

PBB

Tremujori 2 - 2022

Import/Eksport

Gusht 2022

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2022

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

04
Tet

Anketa e Buxhetit të Familjes, 2021

Në vitin 2021, shpenzimet mesatare mujore për konsum për një NjEF, të përbërë mesatarisht nga 3,7 persona, janë 84.548 lekë. Totali i shpenzimeve për konsum ësh…
30
Sht

Produkti i Brendshëm Bruto, T2 - 2022

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e dytë të vitit 2022 vlerësohet me rritje prej 2,23%, kundrejt tremujorit të dytë të vitit 2021.
29
Sht

Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në ndërmarrje, 2022

Ndërmarrjet me 10 e më shumë të punësuar që kanë përdorur kompjuter për qëllime pune gjatë vitit 2022, përfaqësojnë 99,0 % të ndërmarrjeve, nga 98,5 % që rezult…
28
Sht

Tabelat e Burim-Përdorimeve, 2019

Burimet dhe Përdorimet gjithsej me çmime korrente në vitin 2019, u vlerësuan 3.615.830 milion lekë, duke shënuar një rritje në terma nominalë prej 1,7 %, krahas…
27
Sht

Statistikat e Transportit, Gusht 2022

Volumi i mallrave të transportuar me ajër është 161,7 tonë në muajin Gusht 2022, duke u rritur me 4,9 %, në krahasim me Gusht 2021.

Kalendari i publikimeve

10
Tet

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Shtator 2022
Instituti i Statistikave
10
Tet

Statistika mujore të sistemeve të pagesave

Gusht 2022
Banka e Shqipërisë
10
Tet

Tregues të shëndetit financiar

Gusht 2022
Banka e Shqipërisë
14
Tet