Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Shtator 2019

PBB

Tremujori 2 - 2019

Import/Eksport

Gusht 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

08
Tet

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Shtator 2019, arriti 106,6 kundrejt muajit Dhjetor 2015. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin S…
30
Sht

Produkti i Brendshëm Bruto, T2 - 2019

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e dytë të vitit 2019 vlerësohet me rritje prej 2,31 %, kundrejt tremujorit të dytë të vitit 2018. Kontributin k…
26
Sht

Statistikat e transportit, Gusht 2019

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Gusht 2019 është 381 mijë tonë, duke u rritur 20,9 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 20…
25
Sht

Anketa e Buxhetit të Familjes, 2018

Në vitin 2018, shpenzimet mesatare mujore për konsum për një NjEF, e përbërë mesatarisht nga 3,7 persona, janë 75.935 lekë. Vlerësimi i shpenzimeve mesatare muj…
24
Sht

Lëvizjet e shtetasve, Gusht 2019

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Gusht 2019, janë 2.256.761. Krahasuar me Gusht 2018, ky tregues rezulton me rritje 6,…

Kalendari i publikimeve

18
Tet

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Shtator 2019
Instituti i Statistikave
21
Tet

Aksidentet Rrugore

Shtator 2019
Instituti i Statistikave
22
Tet

Vjetari Statistikor Rajonal

2014 - 2018
Instituti i Statistikave
23
Tet

Lëvizjet e Shtetasve

Shtator 2019
Instituti i Statistikave
25
Tet

Statistikat fiaskale të qeverisë

Shtator 2019
Ministria e Financës